Phụ Nữ Sức Khỏe

Tiêu chuẩn trai đẹp của người Trung Quốc là gì?

Một số người Trung Quốc chỉ ra các tiêu chí trở thành "soái ca" gồm chiều cao ổn, không quá béo hay lắm lông ngực...