Nhìn lại những trích dẫn đáng chú ý nhất của đời sống văn hóa trong nước tuần qua:

Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 1Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 2Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 3Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 4Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 5Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 6Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 7Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 8Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 9Tranh cãi chuyện dâng sao giải hạn, chuyện 'cướp lộc' đầu năm - Ảnh 10