Ngày Diễn giải Số tiền
 Bạn đọc ủng hộ qua Tòa soạn từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019 
 17/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019TRUONG NAM HOA ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019HO THI HANG ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 50.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 1.000.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 17/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 100.000
 17/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 300.000
 18/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 18/5/2019BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 20/5/2019 BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ BÌNH - MÃ SỐ: 03 200.000
 20/5/2019NGUYEN PHUOC HAI - UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 1.000.000
 20/5/2019LE THI EN - UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 50.000
 22/5/2019TRUONG NAM HOA UNG HO CO TAM - MA SO 05 300.000
 23/5/2019TRAN THI THANH TUYEN¨UNG HO BE MINH TAN - MA SO 04 100.000
 23/5/2019 NGUYEN THAI PHUONG UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 23/5/2019 NGUYEN THI THAM UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
24/5/2019 NGUYEN THI QUYNH MAI UNG HO CO TAM - MA SO 05 300.000
 24/5/2019NGUYEN DINH HAI DANG UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 24/5/2019LE THI HAI YEN UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
 24/5/2019BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 100.000
 24/5/2019NGUYEN THI ANH TUYET UNG HO CO TAM MA SO 05 300.000
 24/5/2019BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 500.000
 24/5/2019TRUONG VAN PHUC UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 300.000
 29/5/2019TRAN DIEM HANG UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 500.000
 31/5/2019 PHAM HONG HIEN UNG HO CO TAM MA SO 05 300.000
 3/6/2019 DANG LE HUY CUONG UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 300.000
 5/6/2019 DOAN THI ANH NGUYET UNG HO GIA DINH CHI HANG - MA SO 13 200.000
 7/6/2019 BUI NGUYEN THANH TUYEN UNG HO GIA DINH ANH HOAN - MA SO 07 1.000.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CHI LUONG - MA SO 08 200.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CO TAM - MA SO 05 200.000
 10/6/2019 BAN DOC UNG HO CHI BINH - MA SO 03 200.000
 11/6/2019 NGUYEN THI KIM PHUNG UNG HO BE ANH - MA SO 17 1.000.000
 12/6/2019 NGUYEN THI MINH BAC UNG HO CHI BINH - MA SO 03 2.738.000
 13/6/2019 NGUYEN THI KIM PHUNG UNG HO BE ANH - MA SO 17 100.000
18/6/2019 BAN DOC UNG HO BE THU - MA SO 20 200.000
24/6/2019 HOANG THUY DUONG UNG HO BE THU - MA SO 20200.000 
  Tổng 14.338.000

 

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý độc giả xa gần dành cho những mảnh đời bất hạnh.