Có một bậc đạo sư chân tu từ bỏ tất cả mọi của cải thế gian, chỉ còn giữ lại hai cái chăn (xà rông) để thay đổi thôi.

Ngày kia, ông được một vị vua trong xứ mời đến một khu rừng ven cung vua để đàm luận về Đạo. 

Trong khi nói chuyện về Đạo, bỗng cung vua phát hỏa cháy rực đỏ trời. Nhà vua vẫn cứ bình tĩnh ngồi yên chăm chú nghe luận đàm; trái lại vị cao tăng kia, cặp mắt nhớn nhác, cứ dòm chừng mãi đám cháy…

Là vì hồi sáng này, ông có phơi cái chăn gần đó. 

Lời bàn:

Chân tu là bỏ. Nhưng cái phải bỏ thật sự không phải là cái vật ngoại thân có hình tướng, mà chính là cái tâm lưu luyến với ngoại vật. Khi buông được cái tâm ấy, thì cái xà rông hay cung điện cũng như nhau. Còn thì dùng, mất thì thôi, có chi mà ngại? Ở trong cung điện cũng vậy mà trong rừng cũng thế. Làm sư hay làm vua cũng chẳng có gì quan trọng, với người chân tu thì như nhau cả.


 
Đây là những điều căn bản khi một người muốn thành bậc chân tu:

1- Phật pháp để cho người ít muốn, không phải để cho người ham muốn nhiều.

2- Phật pháp để cho người biết đủ, không phải cho người không biết đủ.

3- Phật pháp để cho người sống thanh vắng không phải cho người ưa hội họp.

4- Phật pháp để cho người siêng năng tinh cần chứ không để cho người lười biếng.

5- Phật pháp để cho người trú niệm không phải cho người thất niệm.

6- Phật pháp để cho người thiền định không phải để cho người không thiền định.

7- Phật pháp để cho người thiện tuệ không để cho người có ác tuệ.

8- Phật pháp để cho người không hý luận không để cho người ưa hý luận.